Szent Ferenc lelkisége

Angela Blog-ja  
Kapcsolatok és a barátok    linkjei

Kiadványok- Az útikönyv

Il cammino di Santiago


Felszerelés
Megjegyzések és    tanácsok
Zarándoklét
Hasznos linkek
Olasz-Magyar szójegyzék

Zarándokok
    tanúságtétele"Di qui passò Francesco"
Társulat
  


Zarándoklét

Az alábbi írások nem kapcsolódnak ugyan sem Szent Ferenc személyéhez, sem pedig a ferences lelkiséghez, valamilyen módon azonban kapcsolódnak a "zarándoklat"-hoz, az "Útkeresés"-hez, "önmagunk kereséséhez". Tekintsétek ezeket tehát elsôsorban gondolatébresztô intellektuális kitérônek!

Vándor vagyok, zarándok.

Vándor vagyok, hitem szerint zarándok. Homo viator, úton lévő ember. Valahonnan jövök és valahová tartok. Isten szeretetéből fakad életem, és benne találom meg célomat. A zarándoklás életforma, amelyet minden napomban megélhetek. Az otthon teendőiben, és amikor őseim nyomában egy szent helyre zarándokolok. A lényeg mindenkor ugyanaz: úton vagyok-e a szívem mélyén jelenlévő Isten felé?

 • A zarándoklás során tudatosan vállalom a hontalanság megélését, hogy elszakadva ideig tartó, magam teremtette "otthonaimtól", Isten örök otthonosságát keressem. Ezzel kifejezésre juttatom Isten befogadó-szeretete utáni vágyamat.
 • A zarándok szíve szegény szív. Igyekszem megszabadítani szívemet, mindentől, amihez a birtoklás vágyával ragaszkodik. Segít ebben maga az út. Már a csomagoláskor sok dologról le kell mondanom. Az út során el kell engednem terveimet, mert testem nem képes teljesíteni azokat. Lemondok a szállások előre történő biztosításáról, hogy rábízzam magam az emberek jóindulatára. Csak egy éjszakát töltök minden szálláson (ha fizikai állapotom engedi), hogy folyamatosan haladva célom felé lemondjak a turistaság örömeiről.
 • A lemondás a zarándoklét egyik oldala, amely torzó marad a másik nélkül. Lemondok valamiről, hogy szabaddá váljak valami másra, értékesebbre. Szabaddá váljak Istenre, és benne mindenre, ami értékes.
 • Istent szimbolizálja zarándokutam végcélja. Ennek a célnak, Isten szeretetének szemem előtt tartása lendít tovább a nehéz pillanatokban.
 • A zarándoklás személyes, de egyben közösségi is. Zarándokként, miközben magamban járom Istenhez vezető utamat, létemmel jellé leszek az út mentén élők számára.
 • Ahogy lépteimet Isten felé irányítom, felfedezem, hogy egyre jobban kilépek önmagam bűvköréből és a belső út közelebb vezet a többi emberhez is. Útitársakra találok, akikkel együtt járhatom utamat. Irántuk való nyitottságom, a velük való közösség vállalása formáló erejű gazdagsága zarándoklatomnak.

Keresztény zarándokként hiszem, hogy csak egy út van: Isten Útja. Jézus Krisztusban ez az út megtestesült. Ő az Út, aki az élet teljességére vezet. Meg akar szabadítani a halál minden formájától. Zarándoklásom során meg kell halnom a bűnnek, gőgnek, önzésnek, hogy zarándokutam húsvéttá legyen, átmenetté az életbe. A föltámadott Úr a halálból az életre vezető Út. Az ő nyomaiba lépve érhetek Célba:
"Én vagyok az Út - mondja Jézus,
Senki sem jut az Atyához, csak általam." (Jn 14,6)


A fenti gyönyörű gondolatokkal kapcsolatban ajánlom figyelmetekbe a
Vadkerti harangok 20078. áprilisi számát.

A zarándoklat teológiája

Dolhai Lajos írása (Vigilia 66 (2001) 176-183)

   "Isten kegyelméből keresztény vagyok, tetteim szerint nagy bűnös, hivatásom szerint hontalan vándor, a legalacsonyabb sorból, s helységről-helységre zarándokolok. Tulajdonom a következő: hátamon egy zsák száraz kenyérrel, a mellemen a Szentírás: ennyi mindenem." - így kezdődik egy ismeretlen orosz zarándok lelkinaplója [1], amelyből megtudjuk, hogy zarándokutján egyetlen kisérője a biblia és az imádság, célja pedig nem valami evilági város, "hiszen itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk" (Zsid 13,14). A nyugati lelkiségtől sem idegen ez a gondolkodásmód. Gabriel Marcel a Homo viator című könyvében [2] azt fejtegeti, hogy a kinyilatkoztatás alapján úgy kell beszélnünk az emberről, mint aki úton van, akinek nincs itt maradandó hazája, hanem csak keresi a jövendőt. Krisztushoz kapcsoltuk életünket az egyház által, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki "foglaló örökségünkre" (Ef 1,14), de "amíg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól (2Kor 5,6). A keresztény ember mindig tudatában volt ennek a törvényszerűségnek. Erre utal a második századból való Diognetoszhoz irt levél is: "A keresztények úgy élnek hazájukban, mint jövevények; mindenben részt vesznek mint polgárok, de minden elviselnek, mint idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra... Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön vándorolnak, de a mennyben van polgárságuk." [3]
   A zarándoklat a keresztény élet egyik ősi jelképe, amelynek alapja a bibliai antropológia. A keresztény ember, úton lévő ember (homo viator), aki nem feledkezik meg arról, hogy az embernek miután kiűzetett a paradicsomból végig kell mennie a bűn és szabadulás hosszú és gyötrelmes útján, és csak élete végén juthat el a mennyei Jeruzsálembe, hogy ott Istennel és Krisztussal találkozzon (Jel 21-22). A zarándoklat tehát nem csupán egy ősrégi, szinte minden vallásban meglévő szokás, hanem az emberi élet tükre (speculum humanae vitae). Ábrahám és a vándorló választott nép példája, de különösképpen Jézus Krisztus útjai megtanítanak bennünket arra, hogy mindnyájan a hit zarándokutját járjuk. [4] Olyan népnek vagyunk az örökösei, amelyhez Ábrahám, Mózes, a próféták, Mária és Jézus is tartoznak: "Emlékezz rá: Atyád vándorló arám volt" (Mtörv 26,5). Isten újszövetségi népe, az úton levő, vándorló Egyház sem feledkezhet meg erről az igazságról. A szentévi zarándoklatok is alkalmat adnak arra, hogy újra felfedezzük és megértsük keresztény egzisztenciánk azon törvényszerűségeit, amelyek életünk zarándok-jellegéből következnek.

A zarándok

Garay János verse

Ott volt Palaestinában
Mint bűnbánó barát;
Fejére hinte hamvat,
És ölte szőrcsuhát.

Sarúját elvetette,
Hogy merre tévelyeg,
A kő s útféli tüske
Talpát tépdezze meg.

Bőjtöt szabott magára,
És kínos szomjazást;
Magát bántatni hagyta,
De ő nem bánta mást.

Hosszú zarándok-útja
Imádkozásba mult,
Ah mégis lelke, mégis
Nyugodni nem tanult.

A Szentföldről Rómába
Ment új sanyar között,
A pápa szent székénél
Két térde megtörött.

Sirván borúlt lábához:
«Oh mondd meg, szent atyám,
Nagy bűnömért bocsánat
Ha száll-e én reám?»

S meggyónja borzalommal
És súgja nagy bünét...
A pápa összecsapta
Imára két kezét.

A kegy sugára arczán
Haraggá változó,
És ajkin mint az égnek
Dörgése zeng a szó:

«Istennél a bocsánat!
S bűnért irgalmazás;
Csak egy, mit nem bocsát meg...
A hazaárulás!»


A gondolkodás zarándoklata

Gáspár Csaba László írása

Az istenbizonyításról (2. rész) (részlet)

... A vallási egzisztálás - zarándoklat, amely különböző terepeken halad: a magányosság szakadékos–szorongató homályának és az I.-re találás félelmes örömének amplitúdója között. De zarándoklat! Nem felfedező út, amelynek csak a legvégén derül ki, hogy létezik-e az, amit az út elején feltételeztek, hanem az első pillanattól kezdve hit-történet, melynek már az első lépését is a kapcsolat valóságosságának ereje lendíti. Mindazonáltal szolgál valódi felfedezéssel is; végül csakugyan előáll „valami”, ami csakis a zarándokút legvégén mutatkozhat meg: a közben megélt egzisztencia-sors alanya, a konkrét személy - a zarándok, aki önmaga legismerősebb meglepetése (lesz…).


Zarándokok vagyunk ...

Gőgh Tibor plébános írása a "Lébény" információs lap 2009. júliusi számában

"... A zarándoklat a keresztény élet egyik ősi jelképe. A keresztény ember, úton lévő ember, aki nem feledkezik meg arról, hogy az embernek miután kiűzetett a paradicsomból végig kell mennie a bűn és szabadulás hosszú és gyötrelmes útján, és csak élete végén juthat el a mennyei Jeruzsálembe, hogy ott Istennel és Krisztussal találkozzon (Jel 21-22). ..."

A vándorlás titkai

Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez (részlet)

"Mindenütt jó, de legjobb otthon" -- tartja a közmondás. De azért mégis jó az is, ha az ember néha elhagyja otthonát és vándorútra kel. Az otthon megszokott kényelme jó, kellemes. De megvan a veszélye is. Aki szellemileg csak otthonába zárkózik, begubózott ember lesz. A litván születésű filozófus, Emanuel Lévinas írta le találóan az ilyen begubózott ember életét. Az ilyen ember "házán" nincs sem ajtó, sem ablak. Minden "véges" nála; minden korlátolt. Minden, ami a "házában" van, az ô "tulajdona". Övé a szék, az asztal; övé az ebéd, a vacsora, övé a pénzesláda és a bankbetét. Ami a fejében van, az is az övé: az ô gondolatai, az ô tervei, az ô vágyai. Ha más ember lakik a házban, az is az övé: az ô cselédje, az ô felesége, az ô gyereke. Nincs szeme, hogy igazán meglássa ôket. Nem veszi észre orcájukon a könnyet. Csak azt nézi, hogy mit használnak neki, hogy tudja ôket kihasználni, kiélvezni. Az ilyen ember teljesen berendezkedett. Tele az éléskamra, tele a pince. Nem érheti meglepetés, léte biztosítva van. És mégis, épp ôrá áll a Szentírás szava: "Te balga! Ma számonkéri az Isten lelkedet! Kié lesz amit gyűjtöttél?" (Lk 12,20) Szerencsétlen ember! Nem ismeri az Istent! Mert mindent a maga véges mértékével mér, az Isten pedig végtelen; mindent magához viszonyít, az Isten pedig az, akihez minden viszonyul. Ha ennek a szerencsétlen embernek meg nem nyílik a szeme, ha nem tör ki gubójából, ha nem látja meg a másik ember arcát, amelybôl rászegezôdik az abszolút parancs: "Engem eszközödnek használnod nem szabad!", ha nem ébred rá arra, hogy mit jelent az ilyen találkozás és milyen végtelen kalandba sodródik az, aki rálép a szeretet útjára, akkor soha emberré nem lesz: élô halott. Ezért jó néha vándorútra kelni, hogy bele ne gubancolódjunk a birtoklás, megszokás, önérdek, közepesség hálójába.

Zarándokok vagyunk ...

Marilyn Sewell portlandi lelkésznô beszéde (részlet)

... ma arról szeretnék nektek beszélni, mit jelent zarándoknak lenni.
Vannak olyan idõszakok, amikor az ember igazi változáson megy keresztül, olyan változáson, amely elvisz furcsa, meglepõ helyekre. Figyelem: nem beszéltem „kényelmes helyekrõl”, sem pedig „könnyed” helyekrõl. Olyan helyekrõl beszéltem, ahol egyszerûen csal igazabban, tisztábban lehet élni. Azokat a helyeket a szellemi szabadság, az öröm egyfajta fuvallata lengi körül, amely nem egy adott pillanatban rejlik, nem egy adott megvalósulásban; sokkal inkább egy biztonságos alapkõnek mondható.
Maga a zarándoklat sokszor egy bizonyos nyugtalansággal indul, amelyet én szent nyugtalanságnak nevezek. Miért szent? Mert ott él benne a nagybetûs Lélek. A belsõ hang, ami hív és a szentséges felé mozdít, vezet.
Wendell Berry mondja egyik versében: „A gátnál énekel a folyam” – és én ezt nagyon igaznak találtam. A gát meghozza azt a figyelmet és azt az irányt, amelyet másként nehéz lenne megtalálni; ami az éneklést illeti, nos, mi énekelünk, ha felkérnek rá, de hangunkat a problémák segítenek megtalálni. Önkéntelenül mozdulunk akkor. Mi vagyunk az éjben haladó Mágus, nem tudjuk merre, csak követjük a csillag bizonytalanságát. Valódi? Hol látható, hol nem. Most ott van újra. Újra magához vonz, és mi követjük.

Zarándok-lelkület

Sipos (S) Gyula írása

"... Az Édenben az Isten együtt sétált az emberrel. Beszélgettek, mint atya a gyermekével, mint tanító a tanítványával. Együtt szemlélték a Kert növényeit, állatait. Együtt. De ez nem csak közös beszélgetést jelentett, de közös játékot, közös örömet, sőt akár közös étkezést is. Hogy Isten mennyire vágyott erre a teljes közösségre, azt mutatja az Ige megtestesülése. Jézus szintén teljes közösséget vállalt tanítványaival. Együtt ettek, együtt beszélgettek, együtt sétáltak Izrael útjain.

Az Éden teljes közössége tört meg a bűnnel, és ez a teljes közösség valósult meg újra Jézus Krisztusban, az Ő keresztáldozata által. Ő "az út, az igazság és az élet" és "nincs más menetelünk az Atyához, csak általa". Ő a kapu, sőt "Őáltala, Ővele és Őbenne" zarándokolunk egész földi életünkön át a mennyei hajlék felé. ..."

A zarándok

Hamvas Béla gondolatai

"A zarándok fáradhatatlan lépéseitől egyre szélesebb az ösvény, a hazavezető út. Ez az út soha nem sötét, az előttünk járók fénye addig világítja meg a számunkra következő útszakaszt, ameddig benső szemünk ellát... Nincs tehát alkalom bármit is elrejteni, a sötétség fátyolával eltakarni.

Az Út soha nem üres, soha nem magányos, még ha néha úgy is érezzük. Nincs sietség, nincs sürgetés. Nincs vesztegetni való idő...

Ezt valahol minden zarándok érzi, ezért ki-ki a maga képessége szerint iparkodik. Néhányan már messze elöl haladnak. Őket követni lehet. Mások leszakadtak tőlünk... Ők majd bennünket követhetnek...

Soha senki nem vándorol egyedül.

A zarándoknak három dolgot kell kerülnie:

 • Nem viselhet csuklyát, vagy fátylat, amely mások elől elfedi arcát,
 • Nem vihet magával olyan kulacsot, amelybe csak saját ivóvize fér...,
 • Nem vihet a vállán olyan botot, amelynek nincs kampója.
A fentieket ki-ki értse úgy, ahogy akarja…

Minden zarándok magával kell hogy vigyen az Útra:
 • Egy edényben parazsat, amelynél társai megmelegedhetnek,
 • Egy lámpást, mely szívét világítja meg, hogy társai olvashassanak benne,
 • Egy erszény aranyat, amelyet nem szór el az út mentén, hanem eloszt társai között,
 • Egy lepecsételt urnát, melyben minden aspirációját hozza, hogy lába elé vesse majd annak, aki a Küszöb előtt vár rá...
A fentieket ki-ki értse úgy, ahogy akarja..."

Az útravaló

Hamvas Béla gondolatai

"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsájtó Hatalom így szólt:
Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. "

Az öreg bölcs

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele: Milyenek itt az emberek? tudakolódta. Hová valósi vagy? kérdezett vissza az öreg bölcs. Athéni vagyok. És felétek milyen nép lakik? kérdezett tovább az öreg. Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan. Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. - mondta az öreg. A vándor búsan folytatta útját.

Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek. Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! - válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! - mondta az öreg bölcs. A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.

A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg. Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!

Az öreg bölcs mosolyogva csillapította. Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.

A zarándokút

A falubeliek mielőtt zarándokútra indultak volna, összegyűltek és felkeresték Tukaramot, majd tisztelettel így kérték: “Kérünk, gyere velünk te is!” Tukaram sajnálkozva fejezte ki, hogy nem tarthat velük. Ám egy csomagot adott nekik és így szólt: “Van a batyuban néhány szem uborka. Vigyétek magatokkal a zarándokútra, és hozzátok vissza miután megmerítettétek a zarándokhelyek folyóinak szent vízében.” A zarándokok, ahogy azt Tukaram meghagyta, belemerítették a csomagot az összes folyóba, és minden templomba magukkal vitték az Istenek színe elé.
Kisvártatva visszaértek a faluba. Mindannyian Tukaram elé siettek és mély tisztelettel és odaadással átadták neki a csomagot. Tukaram másnap vacsorára invitálta őket a házába. Tukaram a sok étel mellett az uborkából készült ételt is felszolgálta. Vacsora után, amikor mindannyian köréje gyűltek, megkérdezte a vendégeket: „Észleltetek-e bármilyen változást az uborkákon, vagy ugyanolyan keserűek voltak, mint korábban?” Mindannyian egyöntetűen így feleltek: „Mester! Az uborkák megtartották keserű ízüket.”
Ekkor Tukaram a következőket tette hozzá: „Hallgassatok ide! Az uborkákat elvittétek minden templomba és megmerítettétek a szent zarándokhelyek folyóiban, amerre csak jártatok. Mégis ugyanolyan keserűek maradtak, mint azelőtt, és semmi sem változott. Hasonlóképpen, ha ti sem változtok egy ilyen zarándokút után, akkor ez egy hiábavaló tevékenység marad.
A zarándokok végül azt a tanácsot kapták, hogy változtassák meg gondolkodásmódjukat, elméjüket és emberi érzéseiket. Valójában az emberi viselkedés változásában ezeknek nagyon fontos szerepük van. A zarándoklat pedig nem szórakozásra való turistaút.

Forrás: Sai Hírek

Mindegyikünk a magáét (A múlt cipelése)

Tanzan és Ekido együtt vándoroltak egy földúton. Szakadt az eső, s úgy tűnt, jó ideig nem is áll el.
A két szerzetes a keresztútnál egy fiatal lányba botlott, aki sehogy sem mert nekivágni a sártengernek, hogy a másik, szárazabb útra jusson, mert féltette szép selyem kimonóját.
– Gyere, gyermekem, segítek! – szólt Tanzan, és karjába kapva a törékeny leányt, átvitte a pocsolyán.
Ekido semmit sem szólt, de láthatóan nem tetszett neki a dolog. Amikor azonban jóval később egy templomhoz érve éjjeli szállásukra tértek, nem bírta tovább megjegyzés nélkül:
– Mi szerzetesek nem mehetünk a fehérnép közelébe! – mondta megrovóan. – Különösen fiatal és csinos nőszemélyekhez nem közeledhetünk. Ez veszélyeket rejt magában. Ezt tudnod kellene neked is. Akkor hát, mondd meg, miért cselekedted azt, amit cselekedtél?!
– Azt a lányt én már rég odahagytam az úton – felelte nyugodtan Tanzan. – Te talán még mindig magaddal cipeled?


webmaster Oriano - www.pellegrinibelluno.it